Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Şirketimiz Alvis Turizm Seyahat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti, 7 Nisan 2016 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”  ve ilgili mevzuat kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla hareket etmektedir.

1-Tanım;Veri Sorumlusu sıfatıyla şirketimiz kişisel verilerinizi “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili mevzuata uygun olarak ve aşağıda yer alan kapsamda kaydedip saklayacak ve güncelleyecektir. Kişisel verileriniz ancak mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde  işlenebilecektir.

2-Kişisel Verileriniz ;

-Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız, Doğum yeri ve tarihiniz, ana/baba adınız, cinsiyetiniz, medeni haliniz ve bunun gibi diğer kimlik bilgilerinizin tamamı,

-Adresiniz, telefon numaranız, e posta adresiniz, işyeri bilgileriniz ve bunun gibi diğer iletişim bilgileriniz,

- Otel, Tur , Uçak Bileti satış sözleşmesi akdedilirken edinilmiş olan tarafınıza ait bilgiler,

-Ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal bilgileriniz, IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz, kredi notunuza ilişkin bilgiler ve ekleri,

-Şube ve ofislerimizi ziyaretiniz esnasında tutulmuş olan kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydınız,

- Otel, Tur , Uçak Bileti satış sözleşmesinin eki mahiyetinde talep edilerek alınmış olabilecek faaliyet belgesi, mesleki yeterliliği ispat aracı olarak kullanılabilecek mesleki veriler, meslek kuruluşu mensubiyetini gösterir kimlik kartlarındaki kişisel bilgileriniz, imza sirküleri ve imza beyannameniz,

-Şirketimize ait mail adreslerine göndermiş olduğunuz maillerde yer alan kişisel bilgiler, yasal adresimize göndermiş olduğunuz mektuplarda yer alan bilgiler,

-Sosyal Güvenlik kurumu verileriniz,

-Çağrı merkezi aracılığıyla yapılmış olan görüşmelerde tutulan ses kaydınız,

-Şirketimize iş başvurusunda bulunmanız halinde özgeçmişiniz, referanslardan elde edilebilecek kişisel bilgileriniz,

-Şirketimizde işe başlamanız halinde personel özlük dosyasında yer alan bilgilerin tamamı, işin gerekliliğine dair talep edilebilecek sağlık dosyası ve bunun gibi kişisel bilgileriniz.

3-Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları;

Şirketimiz iştigal alanına giren turizm hizmetleri ile bu hizmetle bağlantılı her türlü ürün ve hizmetleri sunabilmek amacıyla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulamalar ve bunlar gibi araçlarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak, ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgisi bulunan kimlik, adres ve sair kişisel verileri kanunda belirtilen ve kanuna uygun şekilde kaydeder, işler. Mevzuat gereği ve kamu otoriteleri tarafından zorunlu tutulan kişisel verileri saklar.

Şirketimizden almış olduğunuz hizmetler kapsamında elde edilen ve 2. Maddede belirtilen kişisel bilgileriniz, aşağıda belirtilen çeşitli kanunlara uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • Hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla analiz yapma,
 • Rezervasyonlarınıza ilişkin tarafınıza bilgi verilmesi,
 • Faturalandırma yapılması,
 • Kimliğinizin doğrulanması,
 • Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme,
 • Grup şirketlerin iç politika ve kurallarına uyum sağlama,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve memnuniyetin arttırılmasına yönelik çalışmalarda,
 • Düzenlenmiş olan hizmetlerimize, indirimlere, kişiye özel reklam/kampanya ve diğer faydaların sunulması ve bu kapsamda olmak üzere tarafınıza tanıtıcı/bilgilendirici e posta gönderilmesi,  ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla tarafınızla iletişime geçilmesi,
 • Mail-order ve virman talimatları gibi tahsilat işlemlerinin yapılması,
 • Otel, tur, uçak bileti kampanya ve her türlü duyuru tekliflerinin tarafınıza ulaştırılması,
 • Hizmet kalitesinin arttırılmasını teminen, şirketimiz haricindeki bir firmadan/gerçek kişiden teknoloji hizmeti alınması maksadıyla konusunda uzman kuruluşların faydalarını müşterilerine sunulması,
 • Resmi merci ve kuruluşların talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • Yasadan kaynaklı Emniyet birimleri gibi kamu kurumlarıyla otel konaklama, uçak bileti bilgilerinin paylaşılması gibi yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İş ortaklarımız ve sair üçüncü gerçek ya da tüzel kişilerle birlikte sağladığımız ürün ve hizmetlerle bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması ve bu kişilerle finansal mutabakat sağlanması,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenmesi için kopyalanması, yedeklenmesi, bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması amaçlarıyla ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması;

Şirketimiz, kişisel verileri yukarıda yer alan amaçlar ile yasal düzenlemeler kapsamında, aşağıda sıralananlarla sınırlı olmaksızın, yurtiçinde ve yurt dışındaki ilgili kişi ve kuruluşlara aktarabilecektir;

 • Şirketimizin bağlı bulunduğu grup şirketlerine,
 • Tarafınıza evrak gönderilmesi gerektiği takdirde kurye ve kargo şirketlerine,
 • Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan diğer kişilere,
 • Finansal kuruluşlara,
 • Bankalara,
 • Size önemli bildirimlerde bulunmak üzere GSM şirketlerine,
 • Yetkili temsilci ya da vekilinize,
 • Mahkeme ve icra müdürlükleri, vergi daireleri gibi resmi kurumlar ile diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi için hizmet alınan, birlikte çalışılan kuruluşlara, alt işverenlere aktarabilir.

5-Kişisel verilerin hangi yöntemler ile toplanabileceği;

Şirketimiz kişisel verileri, Genel Müdürlük, Şubeler,  internet veya çağrı merkezi , mobil uygulamalar, kısa mesaj, sesli yanıt sistemi ve sair yüz yüze kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı olarak veya elektronik ortamda ;  Kişisel verilerin kullanılmasına dair rızanız ve/veya Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 5 ve 6 . maddelerine dayanarak toplayabilir, işleyebilir ve aktarabilir.

6-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre 07.10.2016 tarihinden başlamak üzere sahip olduğunuz haklar;

Kanunun uygulanmasına yönelik ve mevzuattan kaynaklanan tüm taleplerinizi ve sorularınızı Fevzi Çakmak Mah. Sivas Cad San Apt No:89/D KAYSERİ  adresinde bulunan Alvis Turizm Seyahat Otom.San ve Tic Ltd Şti Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvurarak, kişisel verilerinizin

 a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

 b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

 e) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini isteme,

 f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır. Ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde şirketimizin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.